När det gäller hållbarhetsfrågor ser vi till helheten, det ska vara hållbart ur miljö- socialt- och ekonomiskt perspektiv både nu och i framtiden. Redan när Avion Shopping etablerades fanns det med i både tänk och på hur köpcentrumet byggdes och vi har strävat efter att skapa en mötesplats som är positiv för Umeå.

HÅLLBART RESANDE - Vi vill skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt att resa hållbart till oss med buss, cykel eller bil. Detta möjliggörs genom att det finns en busshållplats precis utanför entré 3. Vi har 250 cykelparkeringar och erbjuder även möjlighet till 24 parkeringsplatser för elbilar, där all el kommer från våra egna vindkraftverk.

GRÖNA KONTRAKT - Vi har så kallade ”Gröna kontrakt” med alla hyresgäster. Dessa innebär bland annat att det ställs krav på de installationer som installeras i byggnaden för att minimera energiförbrukning och värmeutveckling samt att vi gemensamt jobbar för att hela tiden minska vår klimatpåverkan.

LED-BELYSNING - I alla allmänna utrymmen används endast LED-belysning och i de gröna kontrakten regleras användningen av LED, så de flesta hyresgäster har idag LED-belysning i sina butiker. 

VÄXTVÄGGEN – Den stora växtväggen mellan entré 1 och entré 3 fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

VATTENHUSHÅLLNING – Alla toaletter och vattenkranar i Avion Shopping är snålspolande toaletter och vi har tappvattenkranar som minskar vattenförbrukningen.

KÄLLSORTERING – Allt avfall från fastighetsägaren och hyresgäster källsorteras såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Alla matrester från restaurangerna sorteras i en matavfallskvarn. Även besökare kan återvinna sitta avfall i återvinningskärl vid Byten & Återköp på IKEA, eller på returstationen som du hittar vid rondellen på marknadsgatan, bakom Systembolaget.

ÅTERVINNING - Redan vid byggnationerna av handelsplatsen så låg miljön i fokus. 90% av allt avfall från byggtiden har återvunnits. Även i driften av vårt köpcentrum är det viktigt att vi tar hand om avfallet på ett bra sätt tillsammans med våra hyresgäster. Uppföljning av detta sker kontinuerligt.

GRÖN EL – Avion Shopping använder endast el från förnybara energikällor.

certifieringar

Breem
BREEAM-SE är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien för nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen.
Green Building
GREEN BUILDINGS är en årlig certifiering av byggnaden där man tittar på byggnadens energianvändning. Kravet för att få certifikatet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Myndigheternas krav avseende inomhusklimatet, exempelvis luftkvalitet och termisk inomhus klimat ska också rapporteras för att få certifieringen. 
Leed Gold
LEED GOLD är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Avion har fått GOLD som är det näst högsta betyget och en kvalitetsstämpel på att hela byggprocessen från planering till färdig byggnad har tagit hänsyn till människor, miljö och omgivning genom hela processen. Det handlar om valet av placering, förbindelser med samhället, val av byggnadsmaterial, förbrukning under byggtiden för att nämna några.