”Vår planet är den största mötesplatsen som vi alla delar – den plats där vi möter vänner, släkt och det lilla samhället runt omkring oss. Och nu behöver vårt hem oss mer än någonsin.”

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vi anser att den vardagen blir så mycket bättre när den levs på ett hållbart sätt.

Vi vill dra vårt strå till stacken och tillföra värde genom våra mötesplatser genom att ha en positiv inverkan på människor, samhällen och vår planet. För oss handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt och positiv social påverkan med miljöskydd och förnyelse.

Det innebär att vi alltid tänker långsiktigt – för att vi ska kunna tillgodose människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Inspirera till och möjliggöra ett sunt och hållbart liv

Vi ska erbjuda upplevelser och tjänster via vår mötesplats som inspirerar och gör det möjligt för miljontals människor att leva ett bättre, mer hållbart, hälsosammare och lyckligare liv – allt inom gränsen för vad som är hållbart för vår planet. Tillsammans med våra hyresgäster och partners vill vi göra hälsosamt och hållbart boende till ett eftersträvansvärt val som är attraktivt, tillgängligt och prisvärt för så många människor som möjligt.
Bli klimatpositiva i vår verksamhet

Vi ska bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att sträva efter att bli helt avfallsfria och klimatpositiva i vår verksamhet. Våra mötesplatser ska återspegla hållbarhet genom effektiv, innovativ och smart utformning och verksamhet. Alla nya mötesplatser ska placeras, utformas, utrustas, tas i bruk och drivas på det sätt som är det mest hållbara möjliga i det lokala sammanhanget.

Stå för rättvisa och inkludering

Vårt mål är att skapa mötesplatser som blir hjärtat i det lokala samhället. Vi blir en partner i lösningarna på lokala behov och tillfällen, och vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med det lokala samhället. Vi strävar efter att vara inkluderande och respektera skillnader. Genom att skapa anständiga arbetstillfällen med meningsfull sysselsättning och bidra till en positiv förändring i de samhällen där vi finns, kan vi bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle.